Határtalanul
Tehetség.hu
Tehetség

120 éves a Salgótarján Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája

Tagiskolánk elődjét, az elemi iskolát 1894-ben a Palackgyári Társulat alapította, a városközpont közelében, mégis családias környezetben.

... / ... / epulet-01.jpg (bélyeg)... / ... / epulet-02.jpg (bélyeg)... / ... / focipalya-01.jpg (bélyeg)

A tanulói összetétel a családi háttér szempontjából heterogén, ezért egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a hátrányok csökkentésére.

2011-ben a Bóna Kovács Károly Tagiskolát intézményünkbe integrálta a fenntartó. A felső tagozatosok szűkösen, de elférnek intézményünkben.

Tantestületünk értékrendje, hozzáállása kellő alapot biztosít a gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósításához. Szakos ellátásunk megfelelő, áttanítással minden tárgyból megoldott.

2004-ben kiemelkedő minőségfejlesztési munkánkért országos elismerésben részesültünk, megkaptuk a IIASA SHIBA elismerő oklevelet.

Folyamatosan pályázunk, így pályázati támogatással vettünk részt a kistérségi integrációs pedagógiai rendszer modelljének kidolgozásában, a kompetenciaalapú programcsomagok bevezetésében, az infokommunikációs technológia iskolai alkalmazásának kidolgozásában, elterjesztésében, az élményszerű tanulás meghonosításában.

Hagyományteremtő és -őrző tevékenységünk elsősorban névadónk szellemiségéhez kötődik. Iskolánk emblémája Dornyay Béla munkásságát, hitvallását jelképezi: „Honismerettel - honszeretethez”. Tanórán kívüli, ill. szabadidős tevékenységünk jórészt a sporttal, egészséges életmóddal, természetismerettel és környezeti neveléssel kapcsolatos. Évek óta rendezünk környezetvédelmi, ill. honismereti vetélkedőt, mindennapi életünk szerves része a természetjárás és az erdei iskola is. A tanórán kívüli tevékenységet kisfürkész és környezetvédelmi szakkörünk mellett más művészeti-, ill. sport szervezetek, intézmények foglalkozásai színesítik. A hitoktatás több csoporttal működik.

... / ... / gyerekek-02.jpg (bélyeg)... / ... / gyerekek-01.jpg (bélyeg)Az iskolai sportkör keretében kiemelten a labdarúgással foglalkozunk, de a testnevelők tudatos fejlesztésének köszönhetően más sportágakban is eredményesen szerepelnek tanulóink. Részt veszünk a kosárlabda utánpótlás nevelésben is.

Fejlesztés, felzárkóztatás elsősorban az alsó tagozaton működik külön órakeretben, jelentős része kéttanítós órákon. Fontosnak tartjuk a mozgásterápiás fejlesztést, a lemaradók felzárkóztatását. Teljes körűen megoldott az SNI-sek és BTM-esek ellátása, az utazó szakszolgálat szakembereivel kiegészülve. Egyre szélesebb körben alkalmazzuk az IKT-s differenciált foglalkoztatást. Az idén a tanórán kívüli tevékenységet gazdagítja az Innovatív iskoláknak kiírt új TÁMOP 3.1.4-es pályázati forrás, melynek keretében gazdagabb tanórán kívüli programot, több szakkört, érdeklődési kört, felzárkóztatást tudunk biztosítani tanulóinknak.

... / ... / tablazat-01.jpg (normál)

A város és szűkebb környezetünk intézményeivel, szervezeteivel példaértékű partnerségben dolgozunk (Bükki Nemzeti Park, Ipoly Erdő Zrt.. iskola egészségügyi-, gyermekjóléti szolgálat, Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, TEMI könyvtár, szakmai intézmények, civil szervezetek).

Tárgyi feltételrendszerünk összességében átlagosnak mondható. Büszkék vagyunk a 2013-ban megújult sportpályánkra. A felújított fűtésrendszer és a differenciált foglalkoztatást biztosító tanulói laptopok, interaktív táblák, számítógépes munkaállomások bizonyítják a fejlesztési igényt.

Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően IKT felszereltségünk jó, kollégáink egyre kreatívabban és a differenciált foglalkoztatást is támogatva használják az informatikai eszközöket.

2010-ben a TIOP 1.1.1-07 keretében 4 tanteremben interaktív táblát szereltünk fel, kaptunk szavazó szettet, korszerű tanulói munkaállomásokkal tudtuk felszerelni a könyvtárat úgy, hogy bármely tanórán könnyen hozzáférhető IKT-s tanórát tarthattunk.

A következő körben TIOP 1.1.1-09 keretében 4 osztálynyi tanulói laptoppal gazdagodtunk. A wifik az egész iskola területét lefedik, gyakorlatilag minden pedagógusunk rendelkezik laptoppal, saját használatra. A korábbi jó gépekkel lecseréltük az ügyviteli és a napközis gépeket.

Jelenleg a 11 terem közül 8-ban van - azonnali használatra készen - interaktív tábla, háromban fix projektoros kivetítési lehetőség. A többi helyen a hordozható projektort használjuk. Két szavazó szettünk van, 4 teremben várja osztálynyi tanulói laptop a felhasználást. A könyvtárban vannak a tanulói munkaállomások, itt folyik az informatika óra, ha asztali gépekre van szükség.

 ... / ... / tablazat-02.png (normál)

Céljaink

A Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája Salgótarján Megyei Jogú Város köznevelési struktúrájának egy különleges intézménye. Kicsi, családias légkörben nevelkednek az iskolát választó tanulók, nem „válogatott” gyerekek, ezért eredményeinket senki nem választhatja el az itt dolgozó kollektíva munkájától.

Az iskola „hozott anyagból” dolgozik. Itt nem elsősorban a gyerekekre gondolok, hanem mindarra a külső hatásra, amely éri őket szűkebb és tágabb környezetükben. A körülményekhez, a feltételekhez az iskolának is alkalmazkodni kell. Ehhez elkötelezett és szakmailag is megújulni képes kollektívára van szükség.

Mindenkinek napi rutinná kell tenni minőségfejlesztést, a problémákat kielemezni, megoldást keresni, korrigálni eszközt, módszert, óraszervezést. Ehhez egymás iránt bizalomra, a követelményekben összezárásra, a végrehajtásban egységességre, a fejlesztésben együttműködésre van szükség.

Célunk, hogy az iskola legfontosabb partnereinek - a szülőknek, a gyermekeinket fogadó középiskoláknak és az iskola fenntartójának - elégedettségén keresztül eredményeinkkel igazoljuk létünket, szerepünket a város iskolái között.

Az új szervezeti formában is folytatni kell a feltételrendszer korszerűsítését. Az iskola feltételrendszere az első benyomás, amellyel igazolni kell, hogy az iskola jó hely, a tanulás érték!

Feladataink

Nagy kihívás a köznevelési törvény hatályba lépő időkeretének és a pedagógus életpályamodellnek a bevezetése.

 1. Fontosnak tartjuk, hogy – a zsúfoltság megszűnése után – a tanórai terhelést fokozatosan csökkentsük, hogy a 22-26 óra közötti munkaidő sávban tartalmas tanórán kívüli tevékenységre és egyénre szabott fejlesztésekre fordíthassuk energiáinkat.
 2. Az időkeret egy részét továbbra is - a kéttanítós modell továbbfejlesztésével - a tanórai differenciálás támogatására fordítjuk. Ezzel egyrészt enyhíteni tudjuk a teremhiányt, másrészt – a tanulók tanórai terhelésének növelése nélkül - a differenciált foglalkoztatás arányát növelhetjük, és további alkalmat teremtünk az egymástól tanulásra.

  Tanulóközösségünk ugyanolyan heterogén összetételű, mint maga a társadalom, ugyanazok a rétegződési folyamatok zajlanak, mint a „nagyok” között, azonban a gyermekben még erős a minta utáni tanulás. Ha a mi viselkedésünkben, stílusunkban, tetteinkben a tiszteletet, az elfogadást, az egymástól tanulást tapasztalja, erősödik bennük is ez a minta.

 3. Növelnünk kell a tanórákon a csoportos és önálló tanulási alkalmakat, a tanulási képességek fejlesztésének arányát. A szövegértés fejlesztésre minden tárgyból és minden nevelőnek sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
 4. Fontos, hogy tanórán kívüli tevékenységünkkel segítsük az iskola, a tanulás és az általános műveltség, illetve a mindennapi élet összekapcsolását, ezzel is segítve a tanulási motivációt. Mindezt „Dornyays” arculattal: kiemelt feladatként kezelve az ember és a természet harmonikus kapcsolatát. A természettudományos tárgyak összehangolásával környezettudatos, az egészséges életmód iránt elkötelezett, a szépre és a jóra fogékony embereszményt állítva tanítványaink elé.
 5. A tanórán kívüli tevékenységben az érdeklődés, a képességek és célok mentén kell szerveznünk a csoportokat, kihasználva sokszínűségünket, segítve egymás megismerését és ezzel a társadalmi integrációt is.
 6. Fontosnak tartjuk, hogy a leszakadók felzárkóztatása mellett továbbfejlesszük tehetséggondozó munkánkat.

  Tárgyi feltételeinkben a legnagyobb probléma az épület, a tornaterem és a sportpálya állapotából adódik, amit fenntartói-működtetői támogatás nélkül nem tudunk egyedül megoldani. 

 7. A sportpálya felújítása megtörtént, szeretnénk - összefogással - a tornaterem állapotát is javítani az elkövetkező években.
 8. Szeretnénk eredményeinkkel elérni, hogy az iskolát legalább részlegesen felújítsák: kicseréljék a nyílászárókat, felfrissítsék a külső falakat.

Salgótarján, 2014.április 14.

Ordasiné Kiss Katalin
tagintézmény-vezető